נהיגה ללא רישיון/רישיון שאינו בתוקף:

ראשית נבחין בין שלושה  מצבים הקיימים בפקודת התעבורה:

הראשון - פג תוקף הרשיון והנהג לא חידש אותו בגלל עניין טכני. לדוגמא: לא שילם קנסות, נדרש לבצע נהיגה מונעת כתנאי לחידוש הרשיון וכו'....

השני – מי שנוהג ברכב מבלי שהוציא מעולם רשיון נהיגה. 

השלישי  – מי שנוהג ברכב כשרישיון הנהיגה שלו אינו תקף לאותו סוג רכב. לדוגמא: יש לו רישיון על רכב אבל לא על אופנוע.

 

 בתי המשפט לתעבורה והמחוקק מבחינים בין המצבים השונים בהתאם לדרגת החמורה שלהם.

חשוב לדעת, כי למשך פקיעת הרישיון, השלכה ישירה על חומרת הענישה:

כאשר משך פקיעת הרישיון אינו עולה על תקופה של 6 חודשים – יקבל הנהג דו"ח מסוג ברירת קנס על סך 250 ₪; מעבר לתקופה של 6 חודשים – יקבל הנהג זימון למשפט. 

א. אי חידוש רישיון נהיגה:
מדובר במצב שבו הנהג הוציא בעבר רשיון נהיגה אלא שמסיבות כלשהן לא חידש את רשיונו על פי חוק, כגון: קנסות, חובות, חוסר תשומת לב, שכחה ועוד.  עבירה זו חמורה פחות מעבירה של נהיגה ללא רשיון, ונחשבת לעבירה טכנית.

בתי המשפט מתייחסים לאדם שנתפס בעבירה של רשיון בלתי תקף כאל אדם אשר מזלזל בשלטון החוק ומהווה סכנה לציבור, גם אם רישיונו לא חודש עקב קשיים כלכליים והענישה תקבע בהתאם לחומרת הנסיבות, עברו התעבורתי, ובעיקר משך זמן פקיעת הרישיון וכד'. 

למרות העובדה שהמדובר בעבירה טכנית-כלכלית,  ישנם לא מעט מצבים שבהם טרם מועד הדיון מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד לתעבורה בקיא ומיומן אשר ימליץ ויכוון את הלקוח באשר לדרכים הנכונות להסרת המחדל/המונע. לעיתים כדאי להצטייד ברישיון תקף טרם מועד הדיון לעיתים זה לא משתלם. לאקט זה השפעה ישירה על הקלה משמעותית בחומרת הענישה אשר תוטל על ידי בית המשפט.

ב. נהיגה ללא רישיון:
הסעיף הרלוונטי הינו סעיף 10א' לפקודת התעבורה הנוקט בזו הלשון:

"איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה
(א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.
(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא רישה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעיםה סבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
(ג) לעניין זה אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ"

בהתאם לסעיף זה, הרי שהחוק אוסר על אדם שאינו בעל רשיון כחוק נהיגה ברכב.

יודגש, עבירה זו נחשבת לחמורה, מכיוון שנהג ללא רישיון נהיגה נחשב כמסוכן שהרי על פי התפיסה הוא מסכן את עצמו, את המשתמשים בדרך ואת הנוסעים עמו.

לעומת עבירה של נהיגה ללא רישיון תקף, ההתייחסות לעבירה של נהיגה ללא רישיון שונה באופן החומרה וקיימים הבדלים משמעותיים באשר לרף הענישה הרווחת בבתי המשפט לתעבורה. שכן, מי שיתפס בעבירה זו, יועמד לדין והיה ויורשע צפוי הוא לעונש של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח עד שנתיים ימים בנוסף, לרכיבי ענישה נוספים כגון פסילת מינימום למשך 3 חודשים ומעלה.

דרכם של בתי המשפט להחריף בגזרי הדין בכל הנוגע לנהיגה ללא רישיון ובמקרים לא מועטים נוטים הם להטיל אף מאסר גם אם הוא על תנאי בלבד.

ג. נהיגה ללא רשיון נהיגה מתאים
מדובר במצב נהיגה של אדם אשר אין ברשותו רשיון נהיגה לכלי הרכב בו הוא נתפס נוהג.  המדובר בעבירה חמורה שבה לנהג אומנם יש רשיון נהיגה אבל לא לרכב בו נתפס נוהג. לדוגמה, נהג שיש בידו רשיון נהיגה לרכב פרטי אשר נתפס נוהג על משאית.

בתי המשפט לתעבורה מתייחסים בחומרה לעבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה מתאים והענישה המקובלת הינה פסילה לתקופה ארוכה בתוספת פסילה על תנאי וקנס. במקרים קיצוניים של עבירה חוזרת ונשנית, יוטל אף מאסר בפועל בצירוף לרכיבי ענישה נוספים.

בשלושת  המקרים, מומלץ להיוועץ בעו"ד תעבורה וככל הניתן למנות עו"ד הבקיא בענייני תעבורה שיעמוד על זכויותיכם, שכן התנהלות לא נכונה עלולה להביא לתוצאות לא רצויות ולעיתים אף בלתי הפיכות.